หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊า
อักษรล้านนา
ท้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้า]
ความหมาย

ว.ชวนแข่งขัน,ชวนขันสู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊า (ท้าฯ)