หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊องแม่
อักษรล้านนา
ท้อฯงแม่
เทียบอักษรไทย
[ท้องแม่]
ความหมาย

น.ครรภ์ของมารดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องแม่ (ท้อฯงแม่)