หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊องเดือน
อักษรล้านนา
ท้อฯงเดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[ท้องเดือน]
ความหมาย

น.กลางเดือน,ในระหว่างเดือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องเดือน (ท้อฯงเดิอฯร)