หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊อง
อักษรล้านนา
ท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ท้อง]
ความหมาย

น.ท้อง ว.ตั้งครรภ์,มีครรภ์; มาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อง (ท้อฯง)