หน้าหลัก
ต๊บเกิ่ง
ท฿ปฯเกิ่งฯ
[ทบเกิ่ง]

ก.พับครึ่ง - พับให้เป็น ๒ ส่วนเท่าๆกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บเกิ่ง (ท฿ปฯเกิ่งฯ)