หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊บเกิ่ง
อักษรล้านนา
ท฿ปฯเกิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทบเกิ่ง]
ความหมาย

ก.พับครึ่ง - พับให้เป็น ๒ ส่วนเท่าๆกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บเกิ่ง (ท฿ปฯเกิ่งฯ)