หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊บผ้าต้วบ
อักษรล้านนา
ท฿ปฯผ้าทวฯบ
เทียบอักษรไทย
[ทบผ้าทวบ]
ความหมาย

ก.พับผ้าห่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บผ้าต้วบ (ท฿ปฯผ้าทวฯบ)