หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊บป๊บตั๊บปั๊บ
อักษรล้านนา
ท฿ปฯพ฿ปฯทัปฯพัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ทบพบทับพับ]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ทรงพุ่ม หรือคน สัตว์ ที่มีจำนวนมาก คว่ำลง ถ้าขนาดเล็ก ใช้ ต๊อบป๊อบแต๊บ แปั๊บ หรือ อ๊อบป๊อบแอ๊บแป๊บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บป๊บตั๊บปั๊บ (ท฿ปฯพ฿ปฯทัปฯพัปฯ)