หน้าหลัก
ต๊บ
ท฿ปฯ
[ทบ]

ก.พับ อย่างพับผ้า ว.จำนวนที่พับ เช่น ต๊บสาม หมายถึงพับเป็น ๓ ส่วนแต่ละส่วนจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บ (ท฿ปฯ)