หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊บ
อักษรล้านนา
ท฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ทบ]
ความหมาย

ก.พับ อย่างพับผ้า ว.จำนวนที่พับ เช่น ต๊บสาม หมายถึงพับเป็น ๓ ส่วนแต่ละส่วนจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บ (ท฿ปฯ)