หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊นเต๊า
อักษรล้านนา
ท้฿นฯเทั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้นเท้า]
ความหมาย

ว.มีมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊นเต๊า (ท้฿นฯเทั้าฯ)