หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊น
อักษรล้านนา
ท้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้น]
ความหมาย

ก.คลื่นไส้ อาเจียน; ฮาก,โต๊น ก็ว่า : เช่น ไค่ฮากไค่ต๊น - คลื่นไส้อยากอาเจียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊น (ท้฿นฯ)