หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊กก๊ก
อักษรล้านนา
ท฿กฯค฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ทกคก]
ความหมาย

ว.ใช้ตามหลังหนั๋ก เช่น หนั๋กต๊กก๊ก - หนักพอประมาณ, ถ้าหนักเพียงนิดหน่อยใช้ หนักต๊อกก๊อก, ถ้าหนักมากใช้ หนั๋กตึ๊กกึ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊กก๊ก (ท฿กฯค฿กฯ)