หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้าเฮือ
อักษรล้านนา
ท่าฯเริอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ท่าเรือ]
ความหมาย

น.ที่สำหรับจอดเรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าเฮือ (ท่าฯเริอฯอ)