หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้าวมื่น
อักษรล้านนา
ท่าฯวฯมื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่าวมื่น]
ความหมาย

ก.หกล้มลื่นไถล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าวมื่น (ท่าฯวฯมื่นฯ)