หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้าวผะเลิด
อักษรล้านนา
ท่าฯวฯผเลิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่าวผะเลิด]
ความหมาย

ก.ลื่นไถลล้มลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าวผะเลิด (ท่าฯวฯผเลิดฯ)