หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้าวขี้เป๋อะ
อักษรล้านนา
ท่าฯวฯขี้เปิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ท่าวขี้เปอะ]
ความหมาย

ก.หกล้มบนกองโคลน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าวขี้เป๋อะ (ท่าฯวฯขี้เปิอฯะ)