หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้าวขว้ำ
อักษรล้านนา
ท่าฯวฯขํวฯา
เทียบอักษรไทย
[ท่าวขว้ำ]
ความหมาย

ก.หกล้มคว่ำลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าวขว้ำ (ท่าฯวฯขํวฯา)