หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้าว
อักษรล้านนา
ท่าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่าว]
ความหมาย

ก.ยอบลง,ล้ม,ล้มลง,หกล้ม เช่น เข้าต้าว - ต้นข้าวล้ม ว.ไม่สำเร็จ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าว (ท่าฯวฯ)