หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้าลถ
อักษรล้านนา
ท่าฯร฿ถฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่ารถ]
ความหมาย

น.ท่ารถ - สถานีต้นทาง ปลายทาง ของรถโดยสาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าลถ (ท่าฯร฿ถฯ)