หน้าหลัก
ต้านเจ้าคุณ
ต้านเจ้าคุณ
ท่าฯนฯเจั้าคุณ
[ท่านเจ้าคุณ]

น.(ปาก)พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่ชั้นสามัญถึงชั้นพรหม (ชั้นสามัญ ราช เทพ ธรรม พรหม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านเจ้าคุณ (ท่าฯนฯเจั้าคุณ)