หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้านเจ้าคุณ
อักษรล้านนา
ท่าฯนฯเจั้าคุณ
เทียบอักษรไทย
[ท่านเจ้าคุณ]
ความหมาย

น.(ปาก)พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่ชั้นสามัญถึงชั้นพรหม (ชั้นสามัญ ราช เทพ ธรรม พรหม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านเจ้าคุณ (ท่าฯนฯเจั้าคุณ)