หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้านหย้าน
อักษรล้านนา
ต้านฯห้ยฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้านหย้าน]
ความหมาย

ก.โหน,ห้อยโหน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านหย้าน (ต้านฯห้ยฯานฯ)