หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้านม่วน
อักษรล้านนา
ต้านฯม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ต้านม่วน]
ความหมาย

ก.พูดเพราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านม่วน (ต้านฯม่วฯร)