หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้านพะคู
อักษรล้านนา
ท่าฯนฯระฯพระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ท่านพระครู]
ความหมาย

น.(ปาก)พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูฐานานุกรม หรือพระครูชั้นสัญญาบัตร (ชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านพะคู (ท่าฯนฯระฯพระฯคู)