หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้านถ้อย
อักษรล้านนา
ต้านฯถ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้านถ้อย]
ความหมาย

ดู...ต้าน

ออกเสียงล้านนา
ต้าน
อักษรล้านนา
ท่าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่าน]
ความหมาย

ส.สรรพนามบุรุษที่ ๒ และ ๓ ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย หรือพูดถึงด้วยความเคารพ มักใช้กับพระภิกษุ

ออกเสียงล้านนา
ต้าน
อักษรล้านนา
ต้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้าน]
ความหมาย

ก.พูด,เจรจา,โต้ตอบ; ต้านถ้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านถ้อย (ต้านฯถ้อฯยฯ)