หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้านง่าน
อักษรล้านนา
ท่าฯนฯง่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่านง่าน]
ความหมาย

ว.กองใหญ่,กองโต,ตระหง่าน เรียกว่า ก๋องต้านง่าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านง่าน (ท่าฯนฯง่านฯ)