หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้าต๊าง
อักษรล้านนา
ท่าฯท้าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่าท้าง]
ความหมาย

น.ท้องที่,อาณาเขต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าต๊าง (ท่าฯท้าฯงฯ)