หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้าง
อักษรล้านนา
ท่าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่าง]
ความหมาย

ว.เป็นคำที่ใช้ประกอบกับคำอื่นเช่น ดูต้าง,ต้างย่าง เป็นต้น

ออกเสียงล้านนา
ต้าง
อักษรล้านนา
ต้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้าง]
ความหมาย

น๑.มันสำปะหลัง; ต้างหน้อย ก็ว่า น๒.ส่วนของพืช เช่น ผลส้มที่แก่จัดแล้วฟ่ามไม่มีรส เรียก เป๋นต้าง; หย้าน sWhkน ก็ว่า (ถ้าเขียน อย้าน ิhkน หมายถึง กลัว,ขี้ขลาด)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าง (ต้างฯ)