หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้าก
อักษรล้านนา
ทาฯกฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาก]
ความหมาย

น๑.ทาก - สัตว์ดูดเลือดไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวเป็นปล้องยืดหดได้ คล้ายปลิง อาศัยอยู่ตามป่า น๒.ชื่อหอยฝาเดียว อาศัยอยู่บนบก มีหลายชนิด ตัวคล้ายทาก แต่มีเปลือกหุ้ม เรียก หอยต้าก - หอยทาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าก (ทาฯกฯ)