หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อมหล้อม
อักษรล้านนา
ต้อฯมห้ลฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[ต้อมหล้อม]
ความหมาย

น.กระจุก,กลุ่ม,หมวดหมู่ ว.รวมกันเป็นกลุ่มก้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อมหล้อม (ต้อฯมห้ลฯอฯม)