หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อม
อักษรล้านนา
ต้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ต้อม]
ความหมาย

ก.ตะล่อม - รวบรวมเข้าเป็นกลุ่มก้อน ว.รวมเป็นกลุ่มอยู่ในแหล่งเดียวกัน,ไม่กว้าง, กระทัดรัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อม (ต้อฯม)