หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อน
อักษรล้านนา
ต้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ต้อน]
ความหมาย

ก.ต้อน - บังคับให้ไปทางใดทางหนึ่ง เช่น ต้อนวัวต้อนควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อน (ต้อฯร)