หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อดจ้อด
อักษรล้านนา
ทอฯดชอฯด
เทียบอักษรไทย
[ทอดชอด]
ความหมาย

ว.ลักษะที่แกว่งไปมา เช่น ลูกตุ้มนาฬิกา ถ้าของใหญ่ใช้ โต้ดโจ้ด เช่น ชิงช้า เปลนอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อดจ้อด (ทอฯดชอฯด)