หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้องหำงัว
อักษรล้านนา
ต้อฯงหำง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้องหำงัว]
ความหมาย

ก.ทำหมันวัว; ดู...ต้องหำ

ออกเสียงล้านนา
ต้องหำ
อักษรล้านนา
ต้อฯงหำ
เทียบอักษรไทย
[ต้องหำ]
ความหมาย

ก.ทำหมันสัตว์ เช่น สุนัข วัว เป็นต้น โดยการบีบหรือตัดเอาลูกอัณฑะออก; ต๋อนหำ,เอาหำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องหำงัว (ต้อฯงหำง฿วฯ)