หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้องสะหลุง
อักษรล้านนา
ต้อฯงสุๆลฯง
เทียบอักษรไทย
[ต้องสลุง]
ความหมาย

ก.สลักลวดลายบนสลุง; ดู...สลุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องสะหลุง (ต้อฯงสุๆลฯง)