หน้าหลัก
ต้องสะดุ๋ด
ต้องสะดุ๋ด
ต้อฯงสุๆดฯด
[ต้องสะดุด]

ก.วิ่งหรือเดินเอาปลายเท้าไปกระทบกับสิ่งที่ขวางอยู่; ข้องสะดุ๋ด, สะดุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องสะดุ๋ด (ต้อฯงสุๆดฯด)