หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้องต๋าวัน
อักษรล้านนา
ต้อฯงตาวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้องตาวัน]
ความหมาย

ก.หันเข้าหาดวงอาทิตย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องต๋าวัน (ต้อฯงตาวันฯ)