หน้าหลัก
ต้วนเตียว
ท่วฯรทยฯว
[ท่วนเทียว]

ก.ท่องเที่ยว,โคจร,วนเวียนไปมาในวัฏสงสาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้วนเตียว (ท่วฯรทยฯว)