หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้วนเตียว
อักษรล้านนา
ท่วฯรทยฯว
เทียบอักษรไทย
[ท่วนเทียว]
ความหมาย

ก.ท่องเที่ยว,โคจร,วนเวียนไปมาในวัฏสงสาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้วนเตียว (ท่วฯรทยฯว)