หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้เหียง
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้หยฯง
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้เหียง]
ความหมาย

น.ต้นเหียง,ต้นยางเหียง - ต้นไม้ขนาดใหญ่ ใบมีขน เนื้อใช้ในการก่อสร้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้เหียง (ต้฿นฯไม้หยฯง)