หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้สะหลี
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้ระฯสี
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้สรี]
ความหมาย

น.ต้นโพธิ์ - ไม้ต้น ใบรูปหัวใจ ปลายใบยาวแหลม ผลรูปทรงกึ่งกลม ผิวผลเกลี้ยง เป็นต้นไม้ซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้สะหลี (ต้฿นฯไม้ระฯสี)