หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้]
ความหมาย

น.เป็นคำรวมเรียกพืชทั่วไป โดยปกตินิยมใช้เรียกต้นไม้ยืนต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้ (ต้฿นฯไม้)