หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นเสี้ยวดอกแดง
อักษรล้านนา
ต้฿นฯส้ยฯวดอฯกแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นเสี้ยวดอกแดง]
ความหมาย

น.ต้นชงโค ไม้พุ่มกึ่งยืนต้น ดอกสีม่วงแดง ออกเดี่ยวๆ ตามง่ามใบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นเสี้ยวดอกแดง (ต้฿นฯส้ยฯวดอฯกแดงฯ)