หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นเสี้ยวดอกขาว
อักษรล้านนา
ต้฿นฯส้ยฯวดอฯกขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นเสี้ยวดอกขาว]
ความหมาย

น.ต้นกาหลง ไม้ยืนต้นดอกสีขาวหรือขาวอมม่วง ออกดอกหลังใบร่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นเสี้ยวดอกขาว (ต้฿นฯส้ยฯวดอฯกขาวฯ)