หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นลาน
อักษรล้านนา
ต้฿นฯลานฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นลาน]
ความหมาย

น.ต้นลาน -ไม้ยืนต้นขนาดกลางคล้ายต้นตาล ไม่มีกิ่ง ลำต้นตรงและแข็ง ใบใหญ่ ยาว ลักษณะ เป็นพัด ถือเป็นพันธุ์ไม้ที่มีใบใหญ่ที่สุดในโลก ใบใช้จารคัมภีร์ธรรม ทำของใช้ต่างๆ เช่น พัด หมวก กล่องข้าว ของเด็กเล่น เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นลาน (ต้฿นฯลานฯ)