หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นจี้
อักษรล้านนา
ต้฿นฯชี่
เทียบอักษรไทย
[ต้นชี่]
ความหมาย

น.คนทา - ไม้พุ่ม มักขึ้นในป่าโปร่ง มีหนามทั่วต้น ใบคล้ายมะขวิดแต่เขื่องกว่า ดอกขาว ผลกลมแป้นขนาดราวหัวแม่มือ ทุกส่วนมีรสขม ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นจี้ (ต้฿นฯชี่)