หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้ง
อักษรล้านนา
ท่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่ง]
ความหมาย

น.ทุ่ง,นา; โต้ง ก็ว่า: ไปโต้งไปนา - ไปทุ่งไปนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้ง (ท่฿งฯ)