หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำแอ๊ดแต๊ด
อักษรล้านนา
ตําแอัดฯแทัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำแอ็ดแท็ด]
ความหมาย

ว.เตี้ยตะแหมะแขะ; ต่ำม็อกก๊อก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำแอ๊ดแต๊ด (ตําแอัดฯแทัดฯ)