หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำฮายา
อักษรล้านนา
ตํารา£า
เทียบอักษรไทย
[ต่ำราอฺยฺา]
ความหมาย

น.ตำราบอก ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดถึงวิธีปรุงยา; ต๋ำฮายา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำฮายา (ตํารา£า)