หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำฮา
อักษรล้านนา
ตํารา
เทียบอักษรไทย
[ต่ำรา]
ความหมาย

น.ตำรา - แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาการต่างๆ,คัมภีร์,หนังสือเรียน; ต๋ำฮา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำฮา (ตํารา)