หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำล่อย
อักษรล้านนา
ตําล่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำล่อย]
ความหมาย

ว.ต่ำต้อย,ตกต่ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำล่อย (ตําล่อฯยฯ)