หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำบล
อักษรล้านนา
ตําบ฿ลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำบล]
ความหมาย

น.ตำบล - ท้องที่,บริเวณ,ขอบเขตที่กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในการปกครอง; ต๋ำบน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำบล (ตําบ฿ลฯฯ)