หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำนอง
อักษรล้านนา
ตํานอฯง
เทียบอักษรไทย
[ต่ำนอง]
ความหมาย

น๑.ทำนอง - ระเบียบเสียง สูง ต่ำ สั้น ยาว สลับกันไป เช่น ทำนองเพลง น๒.แบบอย่าง,แนวทาง ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำนอง (ตํานอฯง)